Forskning och utveckling

Vi arbetar ständigt med att utveckla den psykiatriska vården. Det gör vi genom att prova nya behandlingsmetoder i olika forskningsprojekt, men också genom att kritiskt granska vår egen organisation. Det bidrar också till att stärka förbättringsarbetet i den dagliga vården. 

Som patient hos oss kan du bli tillfrågad om du vill delta i forskningsprojekt. Dessa kan beröra alla steg i vårdprocessen. Ofta innebär det att du får fylla i ett eller flera frågeformulär eller göra någon kompletterande undersökning.

Forskningsprojekt är alltid prövade i en etikprövningsnämnd. Detta som en försäkran om att forskningen går till på rätt sätt och att man har tagit ställning till avvägningen mellan nyttan av forskningen och dess eventuella påverkan på behandlingen.

Om vi tror att du skulle kunna passa att vara med i något projekt så kommer du att få frågan om du vill delta. Du får då noggrann information om vad just det projektet innebär för dig. Du kan också själv fråga oss, om du eller en närstående skulle vilja ingå i pågående forskningsprojekt.

Om vår forskning 

Psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde har en lång och gedigen tradition av forskning och utbildning. Vi bedriver forskning inom bland annat psykiatri, beroendevård samt barn- och ungdomspsykiatri.

En stor del av forskningen sker i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för psykiatriforskning.

Forskning och utveckling

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde finns flera verksamheter som fokuserar särskilt på forskning.

I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utveckling och utbildning inom allmänmedicin, psykiatri, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och folkhälsa. Vi bedriver också forskning om äldrevård tillsammans med flera kommuner.