För närstående

Även du som har en närstående med psykiska problem kan få hjälp hos oss. 

Närstående kan vara till exempel make eller maka, partner, barn, föräldrar, syskon, sambo eller särbo, nära vän eller arbetskamrat. Inom Psykiatri Södra Stockholm har vi en lång tradition av samarbete och delaktighet med våra patienters närstående. 

Som närstående till någon med psykiska problem blir det lättare för dig att förstå hans eller hennes problem om du kan sätta dig in i hela sammanhanget. Samtidigt så är dina kunskaper och ditt medinflytande viktiga för att din närstående ska kunna läka och återhämta sig från sin sjukdom. 

Vi vill ta till vara din kompetens i behandlingsarbetet, men även ge dig stöd och delge våra egna kunskaper. Därför erbjuder vi: 

Brukarråd

Inom Psykiatri Södra Stockholm har vi ett så kallat brukarråd. Där deltar utsedda medarbetare tillsammans med representanter från patient- och närståendeföreningar. Brukarrådets arbete samordnas av våra brukarinflytandesamordnare (BISAM). Läs mer om brukarrådet under Trygg och säker vård / Din delaktighet

Individuellt anhörigstöd

Information och stöd till anhöriga genom patientens behandlare.

Medverkan vid vårdplaner

Du som närstående till någon av våra patienter är välkommen att delta i vårdplaneringen, om din närstående vill det. 

Utbildning om bipolär sjukdom

Utbildning i grupp med olika teman vid varje tillfälle för närstående till våra patienter som lider av bipolär sjukdom. 

Viktigt att veta om sekretess

På grund av patientsekretessen får vi inte diskutera din närståendes behandling med dig. Din närstående kan dock lämna sitt samtycke till det och då går det naturligtvis bra. Då är du också välkommen till mottagningen och kan få vara med på möten som gäller din närståendes vård om han/hon vill det. 

Vill din närstående inte att du ska vara delaktig i hans/hennes behandling så kan vi tyvärr inte dela information med dig. Dock kan vi ofta ge dig allmänt stöd och du kan också vända dig till någon av de organisationer för närstående som finns, se rubriken Stödorganisationer i kolumnen till höger.