Basutredning

Som ny patient hos oss får du göra en basutredning. I basutredningen kartlägger vi de besvär som du vill ha hjälp med, din livssituation och bakgrunden till dina problem. Den används sedan för att planera din fortsatta vård.

Varför gör vi en basutredning? 

Som ny patient inom vuxenpsykiatrin får du alltid göra en basutredning. Även du som redan är patient hos oss kan få göra basutredning om du behöver det. Syftet med basutredningen är att garantera att du som patient får en utredning av god kvalitet. Vi använder väl utvärderade metoder för att se till att vi inte missar något viktigt. 

Hur går utredningen till? 

Du kan antingen få remiss från din vårdcentral eller själv boka tid. Basutredningen görs oftast på någon av våra lokala mottagningar. Att göra en basutredning tar oftast mellan ett och tre besök. Ta gärna med en närstående som stöd. 

Självskattning

Basutredningen består till största delen av självskattningar och intervjuer. Den innehåller också en kartläggning av dina alkohol- och drogvanor. 

Självskattning innebär att du får värdera (skatta) dina besvär genom att svara på frågor med hjälp av så kallade skattningsskalor. Du kan besvara frågorna på mottagningen eller hemma, på papper eller på datorn. 

Intervjuer

Intervjuerna består av två delar. I den ena delen får du svara på frågor om din bakgrund, sjukdomshistoria och livssituation. Intervjun anpassas till de problem som är aktuella för just dig. I den andra delen får du svara på frågor utifrån en manual.

Inför basutredningen

Ladda ner och skriv ut pdf:en. Här finns information och plats för anteckningar där du kan skriva ner vad du vill ha hjälp med när du kommer till oss. 


Vad händer sedan?

Informationen i basutredningen vägs samman och det görs en bedömning om du behöver ytterligare utredning. I så fall får du göra en utökad utredning, som kan se olika ut beroende på vad basutredningen visar. När den utökade utredningen är klar kan du få en diagnos. Utifrån den planerar vi sedan din fortsatta vård. Du som får vård hos oss i psykiatrin kommer tillsammans med vårdpersonalen att utforma en vårdplan med den hjälp du behöver. 

Ibland kan basutredningen visa att du inte behöver någon ytterligare kontakt med psykiatrin. Det kan bero på att du får bättre hjälp någon annanstans. I så fall hjälper vi dig att söka dig vidare.

Uppföljning

För att vi ska kunna veta att den behandling du fått har hjälpt följer vi upp basutredningen. Under uppföljningen får du på nytt svara på en del av de frågor som du besvarade när du gjorde basutredningen. Det är för att vi ska kunna jämföra hur du mådde när du först sökte hjälp, och hur du mår efter behandlingen. 

Basutredningen ska följas upp efter det att din behandling är avslutad, eller senast fem till sju månader efter att basutredningen har avslutats. Får du behandling under en längre tid ska uppföljningen göras en gång om året.

Vårdprocessen i punktform


Nästa steg: Utökad utredning