Din delaktighet

Det är viktigt att du som patient kan delta i beslut om din vård. Det ökar chansen för att vi ska kunna hjälpa dig att få bättre livskvalitet.

Brukarråd

Inom Psykiatri Södra Stockholm har vi ett så kallat brukarråd. Där deltar utsedda medarbetare tillsammans med representanter från patient- och närståendeföreningar. Brukarrådets arbete samordnas av våra brukarinflytandesamordnare (BISAM).

Brukarrådet har möten en gång per månad, vilka protokollförs. Psykiatri Södra Stockholm kan anmäla punkter som de önskar ta upp, men dagordningen bestäms av representanterna i brukarrådet. Om brukarrådet så önskar får de information och/eller minnesanteckningar från möten inom Psykiatri Södra Stockholm, exempelvis centralt ledningsråd.

Patienter eller anhöriga kan höra av sig till Brukarrådet via föreningarna eller till Bisam som vidarebefordrar till brukarrådet.

Patientforum

Patientforum hålls som ett möte varje vecka inom heldygnsvården. Du som är patient erbjuds då att delta och lämna synpunkter på den vård du får. Samtidigt kan du få svar på eventuella frågor som du har och också framföra kritik, beröm eller förslag på hur vården kan bli bättre. Vi använder sedan synpunkterna från patientforum för att förbättra och utveckla vården.

Patientforum leds av våra brukarinflytandesamordnare (BISAM), i samarbete med en chefssjuksköterska som representerar enhetens ledning och även för minnesanteckningar. Utöver dem så är det enbart patienter närvarande vid patientforum.

BISAM: Brukarinflytandesamordnare

Inom Psykiatri Södra Stockholm har vi en person som arbetar heltid som brukarinflytande-samordnare (BISAM). De bevakar generella frågor som rör dig som är patient och dina närstående, med särskilt fokus på er delaktighet och inflytande i vården. Däremot har de inte i uppdrag att handlägga enskilda patientärenden.

Vårdplanen viktigast

Målet är att både du som patient och dina närstående ska vara delaktiga och kunna påverka den vård du får. Det viktigaste instrumentet för det är din vårdplan (se Så fungerar psykiatrin).

Det allra bästa är om du kan ha en samordnad individuell vårdplan, där alla insatser som du behöver dokumenteras och följs upp. Samordnad vårdplan betyder att alla som är inblandade i din behandling - du själv, eventuellt dina närstående, din läkare och eventuella stödpersoner från kommunens socialtjänst - tillsammans sätter upp mål och skriver ner vilka åtgärder som du behöver för att må bättre. 

Varje gång din vårdplan uppdateras så får du en kopia av den om du så önskar. Den hjälper dig att hålla dig informerad om vad du redan har åstadkommit och vad som händer härnäst. 

Stöd från andra 

Det finns också andra forum där du kan vara med och ha inflytande över vården i stort. Flera av våra verksamheter har patient- och närståenderåd. Fråga på din lokala mottagning eller avdelning vilka möjligheter som finns för dig.

Det finns också många intresseorganisationer som kan hjälpa dig att ta till vara dina rättigheter eller ge dig annat stöd, se Stödorganisationer.

Din åsikt är viktig

Vartannat år får 15 000 slumpvis utvalda patienter inom vuxenpsykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde en patientenkät hemskickad. Vi tacksamma om du vill hjälpa oss genom att fylla i enkäten. Passar det inte bra för dig just då så kan du alltid be din mottagning att bli undantagen från patientenkäten.

Du måste naturligtvis inte vänta på att kanske någon gång få hem en patientenkät, utan du är när som helst välkommen att lämna synpunkter på vården.

Kontakt

Brukarinflytandesamordnare (BISAM) inom Psykiatri Södra Stockholm:

Malin Lindgren
e-post: malin.s.lindgren@regionstockholm.se


Post och besöksadress: 
Psykiatri Södra Stockholm 
Tideliusgatan 12, plan 6
118 69 Stockholm