Miljöarbete

Psykiatri Södra Stockholm har ett aktivt miljöarbete och följer Region Stockholms miljöpolitiska program "Miljöutmaning 2017-2021"

Verksamheten är miljöcertifierad sedan 2005 och uppfyller kraven i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Målsättningen är att integrera och strukturera miljöarbetet i olika processer och ta hänsyn till miljöpåverkan vid beslut.

Psykiatri Södra Stockholm minskar miljöpåverkan genom att:

 1. välja material, produkter och tjänster som har en liten klimatpåverkan. Det sker genom att vi har en högre följsamhet mot Kloka listan, använder förnybart bränsle i tjänstefordonen och att vi väljer miljövänliga produkter.
 2. minska mängden avfall och förbättra källsorteringen. Det sker genom att vi minskar utvalda engångsmaterial, har kunskap om vanligt förekommande läkemedels miljöbelastning och att enheterna har rutiner för avfallshantering och läkemedelskassation
 3. minska energiförbrukning och sträva efter att använda förnyelsebara energikällor. Det sker genom att flera enheter har belysningsstyrning i lokalerna och att alla datorer och kopiatorer har installerad energisparfunktion.
 4. höja miljömedvetenheten och kunskapen hos våra medarbetare. Det sker genom att miljöutbildningar anordnas för att höja kompetensen och motivationen för miljöarbete hos medarbetarna.

Miljöutmaning 2018

Stockholms läns landsting ska utföra sitt uppdrag på ett sätt som är klimateffektivt, resurseffektivt och driva ett hälsofrämjande miljöarbete. Det är tre viktiga målområden i landstingets miljöprogram:

 • Klimateffektivt - handlar om att effektivisera energianvändning, transporter, medicinska gaser och klimatpåverkande livsmedel.
 • Resurseffektivt - handlar om kretsloppstänkande, avfallshantering och effektiv resursanvändning.
 • Hälsomfrämjande miljöarbete- handlar om att minska miljö- och hälsorisker från kemikalier, läkemedelsrester, buller och luftföroreningar samt att öka mängden ekologiska livsmedel.

Målen följs upp årligen och hållbarheten redovisas centralt inom Stockholms läns sjukvårdsområde respektive Stockholm läns landsting.

Stockholms läns sjukvårdsområdes miljöfokus

Inom SLSO fokuserar vi exempelvis på följande. För mer information se vår miljöredovisning.

 • Våra verksamhetsbilar ska köra på förnybart bränsle
 • Energin vi förbrukar ska vara förnybar
 • Vi ska minska användningen av engångsmaterial
 • Vår heldygnsvård ska sträva mot att samla in sitt matavfall till biogasproduktion
 • Vid upphandling ska adekvata miljökrav ställas
 • Vi ska minska kassationen av läkemedel
 • Vi ska minska användningen av för verksamheten relevanta miljöprioriterade läkemedelsubstanser