Vägledning för remiss

Vägledningsdokument för Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Socialtjänst, BUP och Kvinnokliniken angående remiss till Jour, bedömnings- och konsultationsenheten Rosenlund (JBK) inom Psykiatri Södra Stockholm, gällande gravida kvinnor och nyblivna föräldrar med psykisk sjukdom.

Remissbedömning är en viktig del i att kunna säkerställa att de patienter som behöver insatser ifrån specialistpsykiatrin ska få det. För att kunna göra denna bedömning är det önskvärt att följande information finns i remissen:

  1. Information om berörda minderåriga barn – Beräknad partus (om gravid). Barnets/barnens ålder. Nätverk. Samspel mellan patient och barn.
  2. Kort beskrivning av aktuell psykiatrisk problematik - Aktuella symptom. Aktuell funktionsnedsättning till följd av symptomen. Diagnos? Aktuella läkemedel? Självskadebeteende? Suicidalitet?
  3. Kort beskrivning av psykiatrisk anamnes – Tidigare kontakt med Psykiatri eller Primärvård? När? Vilken behandling har patienten fått och hur har den fungerat? Tidigare självskadebeteende? Tidigare suicidförsök?
  4. Kort beskrivning av vad som föranlett att remissen skrivs och den bedömning som är gjord på er enhet – Beskriv gärna varför egen anmälan inte är aktuellt och vilken information patienten fått om remissen.
  5. Andra pågående kontakter - Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Socialtjänst, BUP, Vårdcentral?
  6. Social situation – Civilstånd. Arbetssituation. Bostadssituation.
  7. Våld i nära relationer?
  8. Missbruk?

Psykisk sjukdom samvarierar ofta med andra faktorer som ökar familjens sårbarhet därför är det viktigt att följande också beaktas i bedömningen: Relationsproblem? Bristande socialt nätverk. Livsomständigheter utöver graviditeten och tidiga föräldraskapet som inverkar på problematiken.